Naše advokátní kancelář

VÁŠ PARTNER PRO MEZINÁRODNÍ PRÁVO A ARBITRÁŽ

Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL. M. (EUI)

Advokát

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na oblast mezinárodního práva a arbitráž. Nabízíme klientům nejvyšší kvalitu právních služeb v záležitostech zahrnujících vice států a použitelných právních řádů. Máme zkušenosti v investiční a obchodní arbitráži. Poskytovali jsme poradenství jak zahraničním společnostem zakládajícím podnikání v ČR, tak těm českým, které pronikají na zahraniční trhy (viz níže praktické zkušenosti). Naší výhodou je hluboká znalost mezinárodního obchodního práva a arsenál praktických dovedností, jež nám umožňují řešit komplexní právní problémy vznikající v oblasti mezinárodního obchodu a investic. Získali jsme právní vzdělání nejen v českém právu, ale také v právu mezinárodním a evropském, a to nikoli pouze v ČR, ale také na prestižních institucích v zahraničí (viz níže). Naše advokátní kancelář nabízí poměrně vzácnou kombinaci znalostí a zkušeností, nejen v oblasti advokacie, ale také rozhodování v arbitráži, členství v odborných společnostech, akademické zkušenosti, jakož i ty při tvorbě legislativy. Právě tento soubor zkušeností nám umožňuje nalézt smysluplné řešení pro klienta. Naším krédem je, že právní služba má být elegantním, funkčním a individuálním řešením. Vážíme si velmi klientova času a energie. S námi klient neplatí za neefektivní či nadbytečné právní služby. Zastupujeme vždy pouze rozumný počet klientů, abychom mohli zaručit individuální přístup. Rádi se učíme od našich klientů, abychom rozuměli jejich potřebám a uskutečnili jejich přání. Klientům pečlivě nasloucháme, abychom nezklamali jejich očekávání. Žádný případ pro nás není příliš malý, žádný právní problém neřešitelný. Při poskytování právních služeb vždy poskytujeme obchodně smysluplné řešení. Reflektujeme také obchodní, daňové a účetní aspekty případu. Využíváme naše spojení s auditory, daňovými poradci, znalci a jinými odborníky, abychom mohli poskytnout komplexní a neprůstřelnou právní službu našemu klientovi. Disponujeme také celou řadou kontaktů na advokáty a další profesionály v ČR, různých zemích EU i mimo ni, což nám umožňuje zajistit klientovi také kvalifikované právní poradenství v zahraničí či při řešení komplexních právních otázek přesahujících vícero právních řádů. 


Vzdělání

 • Mgr. (Právo a právní věda, PRF MU, Brno)
 • Ph.D. (Mezinárodní právo soukromé, PRF MU, Brno)
 • LL. M. (Mezinárodní, evropské a srovnávací právo, EUI, Florencie)


Působení v zahraničí

 • European University Institute, Florencie (2007, 2010-2011)
 • The Hague Academy of International Law, Den Haag (2008)
 • The UNIDROIT Institute, Řím (2009)
 • Místa působení v zahraničí zahrnují: Cambridge, Den Haag, Florencii, Istanbul, Londýn, Paříž, Řím, Sevillu, Vídeň a Turín.


Významná vystoupení na odborných fórech

 • Aktivní participace na zhruba 30 konferencí v 5 zemích (2007-dosud), mj. na Cambridge University, European University Institute, International University College, University of Essex a Universidad Loyola Andalucía. V tuzemsku pak konference pořádaná Nejvyšším soudem ČR či přednáška pro Justiční akademii v Kroměříži.
 • Workshop ve spolupráci sArbitration Institute (Stockholm Chamber of Commerce), a dále World Trade Organization (ve spolupráci s ELSA).

Účast jako kouč/rozhodce a odborný poradce na moot courts

 • Foreign Direct Investment Moot Courts, Willem Vis C. Moot Court, WTO Law Moot Court, Phillip C. Jessup Moot Court Competition


Publikace (vybrané)

 • Autor a spoluautor 2 monografií v oblasti mezinárodního obchodu a arbitráže
 • Autor magisterské práce (LL. M.) psané v anglickém jazyce (o délce zhruba 120 normostran) na téma spotřebitelské arbitráže v EU
 • Autor zhruba 30 odborných článků a příspěvků do sborníků v oblasti mezinárodního práva veřejného, mezinárodního práva soukromého, arbitráže, práva EU a smluvního závazkového práva (publikovány mj. v USA a Nizozemí).
 • Pravidelně přispíváme do českých recenzovaných časopisů (např. Právní rozhledy).
 • List publikací najdete:  Zde


Uznání a ocenění

 • Ocenění ze strany spokojených klientů
 • Zapojení do vysoko profilových případů zahrnujícími částky ve stovkách milionů až miliardách Kč
 • Několik desítek citací odborných názorů v 15 zemích (Belgie, ČR, Litva, Maďarsko, Moldávie, Německo, Nizozemí, Polsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Velká Británie)
 • Držitel Certificate in International Commercial and Investment Arbitration (Univerzita Roma Tre, Řím)
 • Disertační doktorská práce nominována na nejlepší disertaci za PRF MU (2012)
 • Složení státní doktorské zkoušky v oboru mezinárodní právo soukromé summa cum laude (2009)
 • Hlavní řešitel a spoluřešitel řady českých i mezinárodních odborných projektů (oblasti: mezinárodní investiční arbitráži, mezinárodněprávní aspekty suverénního dluhu, horizontální aplikace lidských práv, alternativní způsob řešení spotřebitelských sporů, interpretace v mezinárodním právu, smlouvy v rozporu s dobrými mravy či harmonizace českého práva s právem EU)
 • Přijetí ke studiu LL. M. na European University Institute ve Florencii


Vysokoškolské působení

 • Asistent v oboru mezinárodního práva veřejného a práva EU                                                (2009-2012)
 • Odborný asistent v oboru mezinárodního práva veřejného a práva EU na PRF MU              (2012-dosud)
 • Výuka mezinárodního práva soukromého v českém a anglickém jazyce                               (2007-2009)
 • Výuka mezinárodního práva veřejného v českém jazyce                                                        (2009-dosud)
 • Výuka mezinárodního práva veřejného v anglickém jazyce                                                    (2014-dosud)
 • Výuka mezinárodní ochrany investic a investiční arbitráže v anglickém jazyce                      (2015-dosud)
 • Vedení a oponování desítek magisterských a jednotek rigorózních a disertačních prací
 • v oboru mezinárodního a evropského práva                                                                             (2009-dosud)


Členství v odborných a profesních organizacích

 • Česká advokátní komora
 • Česká společnost pro mezinárodní právo
 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
 • Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
 • Association Suisse d'Arbitrage
 • Club Español del Arbitrage
 • Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit
 • Transnational Institute of Arbitration
 • Vienna International Arbitral Centre


Jazyky

 • Angličtina                                                                     čtení, psaní, poslech, ústní projev
 • Francouzština                                                              čtení, psaní, poslech, základní ústní projev
 • Italština                                                                        čtení, psaní, poslech, základní ústní projev
 • Němčina, Polština, Slovenština Španělština              čtení a základní porozumění mluvenému slovu.