Co

Oblasti práva, v nichž poskytujeme služby:

 • Mezinárodní investiční arbitráž a ochrana investic (zastupování klientů a právní poradenství obecně, ochrana českých i zahraničních investorů)
 • Mezinárodní obchodní arbitráž (zastupování klientů v řízení, posuzování vhodnosti arbitráže jako řešení sporu, obrany proti zahájené arbitráží aj,)
 • Vymáhání rozhodčích nálezů a uplatňování obran proti nim jak v obchodní, tak investiční arbitráži
 • Mezinárodní právo veřejné (imunita státu, diplomatická ochrana, odpovědnost státu, právo mezinárodních smluv, právo mezinárodních organizací, individuální stížnosti k ESLP)
 • Mezinárodní právo soukromé (smlouvy, delikty, svěřenecké fondy aj.)
 • Mezinárodní obchodní smlouvy (sepis, revize a doporučení ke zlepšení obsahu textu)
 • Mezinárodní aspekty auditorské činnosti
 • Mezinárodní ekonomické právo a závazky ČR z členství ve Světové obchodní organizaci
 • Mezinárodní insolvence (ochrana práv věřitelů a dlužníka, pomoc insolvenčním správcům, optimalizace podnikatelské struktury s ohledem na eventualitu insolvence)
 • Mezinárodní koupě a prodej zboží (sepis smluv, reklamace zboží, uplatnění náhrady škody aj.)
 • Mezinárodní přeprava (po silnici, moři, dráze i vzduchem)
 • Mezinárodní námořní právo (včetně právních aspektů jachtingu či nároků ze záchrany lodi)
 • Mezinárodní aspekty nakládání s předměty kulturního dědictví
 • Mezinárodní obchod s vojenským materiálem (compliance, podmínky pro získání licencí apod.)
 • Mezinárodní právo životního prostředí
 • Právo Evropské unie (hospodářská soutěž, svoboda usazování, ochrana spotřebitele, státní podpory, jeho vztah k právu vnitrostátnímu a mezinárodnímu)
 • Kontrola a zajištění souladu dokumentů a procedur s vnitrostátním, evropským a mezinárodním právem (tzv. compliance)
 • Vyhodnocení právních a politických rizik před investováním v zahraničí
 • Právní aspekty tzv. Brexitu (prorogační doložky sepsané před datem Brexitu, výhody a zápory restrukturalizace do Velké Británie s ohledem na ochranu investic, vliv na použitelné právo v arbitráži se sídlem v Londýně)
 • Svěřenecké fondy
 • Odpovědnost státu za nesprávný úřední postup a výkon veřejné moci a její vymáhání
 • Veřejné dražby
 • Hromadné žaloby
 • Sepisování podání ve věcech, jež mají vztah k výše uvedeným oblastem
 • Uplatňování mezinárodního práva před vnitrostátními soudy
 • Vypracování právních stanovisek ve výše uvedených oblastech

Praktické zkušenosti (vybrané):

 • Zastupování klienta v mezinárodní investiční arbitráži vztahující se k leteckému průmyslu
 • Právní poradce ve dvou mezinárodních investičních arbitrážích vztahujících se k automobilovému průmyslu
 • Právní poradenství v mezinárodní investiční arbitráži v oblasti developerství
 • Poradenství české společnosti ohledně únosnosti zahájení arbitráže a vymáhání rozhodčího nálezu vůči blízkovýchodnímu státnímu podniku
 • Poradenství ohledně platnosti a právních následků tzv. patologické rozhodčí doložky ve prospěch Rozhodčího soudu ICC
 • Právní poradenství polské společnosti ve věci zrušení rozhodčího nálezu v ČR
 • Poradenství ohledně "státní příslušnosti" rozhodčího nálezu vydaného v Rakousku, jehož zrušení bylo žádáno před českými soudy
 • Poradenství ohledně řešení kolize mezi vnitrostátním a cizím rozhodčím nálezem ve smyslu Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (tzv. Newyorská úmluva)
 • Posouzení právních aspektů zahájení podnikání české společnosti ve Francii, včetně vhodné formy usazení, daňových otázek a právní analýzy smluv s lokálními distributory
 • Poradenství ohledně kupní smlouvy mezi českým kupujícím a čínským výrobcem, včetně bankovního akreditivu a ustanovení o řešení sporů
 • Poradenství ohledně reklamace špatného zdravotního stavu závodního koně zakoupeného v Německu českým kupujícím
 • Revize rámcové smlouvy ohledně dodání vlakových křesel jedné blízkovýchodní zemi
 • Poradenství v několika případech únosů dětí na základě tzv. Haagské úmluvy
 • Vytvoření obchodních podmínek pro zahraniční společnost, která nabízí tzv. binární opce
 • Zastupování klienta proti offshorové společnosti vymáhající vůči němu pohledávku
 • Vypracování stanoviska ohledně právní povahy memorand mezi auditorskými autoritami ČR a USA (ve vztahu k tzv. Sarbanes-Oxley Act)
 • Spolupráce na replice Soudnímu dvoru EU ve věci předběžné otázky v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého
 • Poradenství ohledně použití směrnice o nepřiměřených ujednáních v českém insolvenčním řízení
 • Poradenství ohledně použitelného práva ve věci dědictví s mezinárodním prvkem, v případě nemovitostí nacházejících se v několika státech
 • Vypracování stanoviska ohledně souladu držení jistých zbraní s mezinárodním humanitárním právem
 • Právní poradenství ohledně toho, zda úprava tzv. finanční asistence představuje imperativní normu českého práva pro účely mezinárodního práva soukromého
 • Podíl na vytváření návrhu transpozice směrnice o náhradách škod vzniklých porušením evropského nebo vnitrostátního práva hospodářské soutěže
 • Vymáhání nároků klienta proti zahraniční on-line seznamce

Právní řády:

Vnitrostátní:

 • Anglické právo, české právo; francouzské právo; italské právo; izraelské právo, německé právo, kazašské právo, lucemburské právo, nizozemské právo, polské právo; slovenské právo, právo USA

Právo EU:

 • Smlouva o fungování EU; Nařízení o insolvenčních řízeních; Nařízení Brusel I /"starší" a "novější"/; Nařízení Brusel II bis; Nařízení Řím I, a celá řada směrnic (např. o nepřiměřených smluvních ujednáních).

Mezinárodní právo veřejné:

 • Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů; Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží; Vídeňská úmluva o smluvním právu; česko-kyperská dohoda o ochraně investic; česko německá dohoda o ochraně investic; česko-britská dohoda o ochraně investic; česko-švýcarská dohoda o ochraně investic; Evropská úmluva o ochraně lidských práv; Římská úmluva o právu použitelném na smluvní závazky; Haagská úmluva o civilněprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, Návrh článků o mezinárodněprávní odpovědnosti států za protiprávní chování.

Rozhodčí pravidla:

 • Rozhodčí pravidla Mezinárodní obchodní komory v Paříži; Rozhodčí pravidla ICSID; Pravidla Rozhodčího soudu Arbitrážní institutu ve Stockholmu; vnitrostátní pravidla Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR; Pravidla Vídeňského Mezinárodního rozhodčího centra; Rozhodčí pravidla UNCITRAL (verze 1976 a 2010).

Jiné:

 • INCOTERMS (2000); Principy UNIDROIT (1994).