Arbitráž

Proč arbitráž?

Arbitráž nebo též rozhodčí řízení není jen způsob řešení sporů, ale je to náhled na svět. Obchodní arbitráž spočívá na přesvědčení, že svobodná vůle subjektů může do značné míry umožnit vymanění se z mezí daných vnitrostátním právem a procesy před vnitrostátními soudy. Strany tedy mohou uzavřít rozhodčí smlouvu či doložku ve smlouvě, která svěří rozhodování jejich sporu do rukou rozhodci či rozhodcům.

Ne všechny obchodní spory je rozumné předkládat vnitrostátnímu soudu. V komplexních případech s mezinárodním prvkem, které přesahují běžnou agendu jinak příslušného soudu, může být dobrým rozhodnutím zvolit právě arbitráž. Rozhodčí řízení nabízí větší procesní flexibilitu než soudní řízení. Z arbitráže také nemusí nutně odcházet jedna strana jako "vítěz" a druhá jako "poražená". To může umožnit pokračující spolupráci mezi stranami i po vydání rozhodčího nálezu. Arbitráž může, ale nemusí, být levnější způsob sporu než před soudy. Nicméně může být jistě efektivnějším způsobem, neboť strany se mohou dohodnout, že spor bude rozhodnut kupř. do 6 měsíců od podání rozhodčí žaloby. V rozhodčím řízení neexistuje odvolání, což slibuje buď brzké dobrovolné splnění nálezu, či jeho vymožení.

Na rozdíl od soudnictví si strany mohou vybrat konkrétní osobu na základě zvážení jejích znalostí a zkušeností. Arbitráž znamená neutralitu. Rozhodce nereprezentuje žádný stát a neměl by mít žádné předsudky vyplývající z kulturních rozdílů. Strany často volí rozhodčí řízení proto, že za jiných okolností by se spor řešil před soudem některého z nich. I v tomto smyslu rozhodčí řízení zajišťuje neutralitu.

Mezinárodní investiční arbitráž sdílí charakteristiky té obchodní, nicméně se od ní také liší. Soudy státu, v němž investor učiní svoji investici, neskýtají na první pohled záruku nestrannosti. Jedná se v konečném důsledku o zaměstnance orgánu státu, jenž měl investici poškodit. Arbitráž zde zaručuje možnost investora bránit se vyvlastnění nebo jinému poškození jeho investice na základě dvoustranných či mnohostranných smluv o ochraně investic. Jedná se o poslední možnost, jak ochránit svoji investici v hostitelském státě. Arbitráž v tomto kontextu působí také preventivně, tzn., že stát bude mít menší tendenci zasáhnout do investice pod hrozbou možného vzniku arbitráže. Na druhé straně je třeba zvážit, že investiční arbitráž není pojistkou proti chybným obchodním rozhodnutím investora.

Proč arbitráž s námi?

Nabízíme ojedinělou kombinaci znalostí a zkušeností jak v oblasti obchodní arbitráže, tak mezinárodního práva, a to v pozici právního zástupce strany či právního poradce. Rovněž jsme rozhodovali některé vnitrostátní spory v pozici rozhodců. Byli jsme zapojeni jak do rozhodčích řízení ad hoc, tak do arbitráže v rámci uznávaných mezinárodních rozhodčích institucí. Známe tedy rozhodčí řízení z obou těchto pohledů. Nabízíme proto možnost, aby si strany zvolily Mgr. Zdeňka Nového Ph.D., LL.M. pro řešení jejich sporu, ať již v oblasti mezinárodní obchodní či investiční arbitráže.

Při volbě rozhodce je třeba brát v potaz především dvě skutečnosti. Za prvé, zda rozhodce skýtá záruku nezávislosti, např. není navázán na určitou korporátní skupinu. Za druhé, zda rozhodce může zaručit profesionalitu výkonu funkce, tj. je zde (bohužel nesamozřejmý) předpoklad, že se seznámí podrobně se všemi skutkovými okolnostmi a právními argumenty stran sporu a rozhodne na základě jejich důkladné znalosti. Profesionální rozhodce pak přijme svůj mandát pouze v tolika arbitrážích, jimž se může naplno věnovat. Všechny tyto požadavky Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL. M. splňuje. Jeho zkušenosti s vnitrostátní arbitráží, i s arbitráží dle pravidel zahraničních rozhodčích institucí, jako ICC, ICSID a SCC to garantují. Není napojen na žádnou skupinu společností či jí opakovaně nominován. Jeho osobní závazek je přijmout jmenování rozhodcem pouze v rozumném počtu případů zároveň tak, aby každému případu mohl věnovat dostatečnou pozornost.

Zdeněk Nový nemá pouze praktické zkušenosti získané v arbitráži, ale také akademické znalosti mezinárodního práva veřejného, které jsou nezbytné ke správnému rozhodování investičních arbitráží. Nadto disponuje také znalostmi mezinárodního práva soukromého, bez nichž se neobejde rozhodování přeshraničních obchodních arbitráží.

Zdeněk Nový může být nominován jak v arbitráži ad hoc, tak na základě institucionálních pravidel, např. ze seznamu "practitioners" na webových stránkách Vienna International Arbitral Center, tak podle pravidel Mezinárodního rozhodčího soudu při ICC v Paříži. Podobné platí i pro Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR.

Rozhodcovské služby jsou poskytovány a českém nebo anglickém jazyce.

Odměna za rozhodování bude určena na základě dohody rozhodce a stran. Její výše závisí na více faktorech, jako je např. komplikovanost věci nebo rozsah práce. Nicméně obecně je investiční arbitráž nákladnější než obchodní. Rozhodčí instituce pak určuje odměnu rozhodce podle svých pravidel.